מבקר המועצה

 

מבקר המועצה
מבקר המועצה מלווה את הפעילות השוטפת במחלקות ונוכח בישיבות המליאה. תפקידו לרכז תלונות או הארות של בעלי מפעלים, ארגונים או אזרחים ולבנות דוח תקופתי על התנהלות המועצה בתחומים השונים.
המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן בדומה לרשויות אחרות בישראל הינה גוף ציבורי, אשר נדרש על פי חוק לקיומם ותפקודם התקין של מנגנוני הבקרה וביקורת פנימית.
תפקידו של מבקר המועצה לבדוק אם הפעולות של המועצה תקינות מבחינת השמירה על החוק, הניהול התקין, תוך שמירה על טוהר המידות ועל החיסכון והיעילות. לבדוק את ניהול הנכסים וההתחייבויות של המועצה, ובכלל זה את הנהלת החשבונות וכן את דרכי שמירת הרכוש והחזקת הכספים והשקעתם.
 אחת לשנה על המבקר להגיש לראש המועצה, לועדת הביקורת ולכלל חברי מליאת המועצה דוח שנתי על ממצאי הביקורת שביצע באגפים ובמחלקות השונות.
עבד אלחלים בקלי, רו"ח, מבקר פנים