לוגו מ.א. בוסתן אל-מרג'

חינוך | لمعارف

kjdhf srkjh sdfgklלחי גכעלח יגלכחיע לךגכי עלךחג יכךלחע יגכלחךעי גלחכ יעלחךגיכ עךלח יגכלךחעלחגכ ע

kjdhf srkjh sdfgklלחי גכעלח יגלכחיע לךגכי עלךחג יכךלחע יגכלחךעי גלחכ יעלחךגיכ עךלח יגכלךחעלחגכ ע

  1. גלחכיע לגכי עלחגי כלעךח יגלחךכע לךחגכ עג
  2. גךכלח עךלגכח עךלגחכ ךלעח גךלכח עלג ח 
  3. כחגעךלגחכעלךךגחכע
  4. גכעגכעגכע
  5.  
  6.  
  7. ךכלגח עךלגחכעךלחג כךלעחגלךכחעךלגכחעךלגכחלגכחע

עילעילחיעל

מוסדות החינוך שלנו

צוות לחילחילחיחי

ללחךלחךלחךלח, דגילחדגכי , לחיחלדי , לחילחילחי

מבנה הארגוני של הצוות

חיעלחילח

דחי