לוגו מ.א. בוסתן אל-מרג'

פרוטוקול ישיבת מליאה לא מן המניין מס' 3/2023