לוגו מ.א. בוסתן אל-מרג'

פרוטוקול ישיבת מליאה לא מן המניין מס' 4/2023 ישיבה טלפונית