לוגו מ.א. בוסתן אל-מרג'

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 5/2023 - ישיבה טלפונית