לוגו מ.א. בוסתן אל-מרג'

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין מס' 2/2023