לוגו מ.א. בוסתן אל-מרג'

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין מס' 1/2023 לאישור חב"רים